Trivio Boogie's Extreme 2018: zaterdag 1 september 2018
Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronderstaande reglement:

 • Deelname aan Trivio Boogie’s Extreme is op eigen risico;  
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het inschrijfgeld en borg is voldaan;
 • Nadat je het inschrijfgeld en borg hebt voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie;
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord en het rugnummer goed zichtbaar te dragen;
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden;
 • Met het accepteren het stuurbord en het rugnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over deugdelijk en geschikt materiaal, zoals fiets, kleding en verdere uitrusting. 
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht;
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht;
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren;
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners;
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish;
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt;
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers;
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden;
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer;
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen;
 • Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht en tevens aan samenwerkende toertochten. Ter plekke zullen het stuurbordje met registratiechip en het rugnummer worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan Trivio Boogie’s Extreme in latere edities, naar gelang de overtreding;
 • Borg wordt uitsluitend uitgekeerd op zaterdag 1 september 2018 direct na de finish tegen inlevering van het stuurbordje;
 • Met justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van  zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Deelnemer verklaart:

 • Kennis te hebben genomen van het (gedrags)reglement en zich daaraan te houden;
 • Ermee in te stemmen dat zijn/haar personalia in voorkomende gevallen aan Justitie en overige samenwerkende toertochten wordt overhandigd;
 • Deel te nemen aan Trivio Boogie’s Extreme op eigen risico;
 • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is;
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken.


 

 

©2018 - Trivio Boogie's Extreme | Disclaimer