Trivio Boogie's Extreme 2018: zaterdag 1 september 2018
Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van boogiesextreme.nl (hierna de "site" genoemd) en de daaraan gerelateerde internetapplicaties van de organisatie Boogie’s Extreme (hierna de "applicaties" genoemd) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. In applicaties en andere delen van de site kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Elke vorm van gebruik van deze site en de gerelateerde applicaties betekent dat de voorwaarden en aanvullende voorwaarden geheel worden aanvaard.

1. De organisatie Boogie’s Extreme noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

2. De informatie op deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten ondanks alle zorg die de organisatie Boogie’s Extreme hieraan besteedt. De informatie op deze site wordt regelmatig bijgewerkt. De organisatie Boogie’s Extreme behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt.

Door de aard van internet staan duizenden websites over de hele wereld met elkaar in verbinding en is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit de organisatie Boogie’s Extreme alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

3. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van de organisatie Boogie’s Extreme herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn uitsluitend het eigendom van de organisatie Boogie’s Extreme.

4. Alhoewel de organisatie Boogie’s Extreme al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Elke vorm van aansprakelijkheid voor enige vorm van schade als gevolgd van virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

5. U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te belemmeren.

 

 

©2018 - Trivio Boogie's Extreme | Disclaimer